Translate

आम रसायनों के व्यावसायिक एवं रासायनिक नाम


❑ आम रसायनों के व्यावसायिक एवं रासायनिक नाम

✺ व्यावसायिक नाम 
➭ IAPUC नाम
➛ अणु सूत्र

✺ चाक 
➭ कैल्सियम कार्बोनेट
➛ CaCO₃

✺ अंगूर का सत 
➭ ग्लूकोज 
➛ C6H₁₂O6

✺ एल्कोहल
➭ एथिल
➛ C₂H5OH

✺ कास्टिक पोटाश
➭ पोटेशियम हाईड्राक्साईड
➛ KOH

✺ खाने का सोडा
➭ सोडियम बाईकार्बोनेट
➛ NaHCO₃

✺ चूना 
➭ कैल्सियम आक्साईड 
➛ CaO

✺ जिप्सम 
➭ कैल्सियम सल्फेट
➛ CaSO₄.2H₂O

✺ टी.एन.टी.
➭ ट्राई नाईट्रो टालीन 
➛ C6H₂CH₃(NO₂)₃

✺ धोने का सोडा
➭ सोडियम कार्बोनेट
➛ Na₂CO₃

✺ नीला थोथा
➭ कॉपर सल्फेट
➛ CuSO₄

✺ नौसादर
➭ अमोनियम क्लोराईड
➛ NH₄Cl

✺ फिटकरी
➭ पोटेशियम एलुमिनियम सल्फेट 
➛ K₂SO₄Al₂(SO₄)₃.24H₂O

✺ बुझा चूना
➭ कैल्सियम हाईड्राक्साईड
➛ Ca(OH)₂

✺ मंड
➭ स्टार्च
➛ C6H10O5

✺ लाफिंग गैस 
➭ नाइट्रस आक्साईड 
➛ N₂O

✺ लाल दवा
➭ पोटेशियम परमैगनेट 
➛ KMnO₄

✺ लाल सिंदूर
➭ लैड परआक्साईड 
➛ Pb₃O₄

✺ शुष्क बर्फ
➭ ठोस कार्बन-डाई-आक्साईड
➛ CO₂

✺ शोरा 
➭ पोटेशियम नाइट्रेट 
➛ KNO₃

✺ सिरका
➭ एसिटिक एसिड का तनु घोल
➛ CH₃COOH

✺ सुहागा
➭ बोरेक्स
➛ Na₂B₄O7.10H₂O

✺ स्प्रिट
➭ मेथिल एल्कोहल
➛ CH₃OH

✺ स्लेट
➭ सिलिका एलुमिनियम आक्साईड
➛ Al₂O₃2SiO₂.2H₂O

✺ हरा कसीस 
➭ फैरिक सल्फेट
➛ Fe₂(SO₄)₃

Post a Comment

1 Comments

macecaffrey said…
Casino in the US - Coyote casino - Goyangfc.com
Find everything you need 피망 슬롯 to know about the Coyote 잭카지노 Casino in the US. It's open 24/7, has a casino, sports betting 유로 스타 사이트 options, 먹튀사이트조회 an 슬롯나라 online casino, poker room,